Címlap Alapszabály
Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

Alapszabály PDF Nyomtat Email

TECHNIKATANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

az Egyesület 1990. szeptember 27. napján kelt Alapszabályát az Egyesületekről szóló törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az 1999. április 8. napján és az 2000. április 14. napján, valamint 2007. szeptember 29. napján megtartott közgyűlés egyhangú határozatával az alábbiakban foglaltaknak megfelelően módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

I./ Működési rendelkezések

Az Egyesület az ifjúság technikai műveltségének megalapozása elvén alapuló közhasznú szervezetként tevékenykedő szervezet, amely a működését a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Ptk. és az Egyesületekről szóló módosított törvény alapján fejti ki.

Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 3.§ szerinti közhasznú szervezet.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység

  •  kutatási tevékenység: természettudományi és társadalomtudományi

  •  oktatási tevékenység:  képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetségfejlesztés

  • kulturális tevékenység: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés

  • szociális tevékenység: családvédelem

  •   környezetvédelmi tevékenység: természeti környezet-, és épített környezetvédelem

1.) Az Egyesület neve: Technikatanárok Országos Egyesülete

     Rövidített neve: TOE

2.) Az Egyesület székhelye: 3900 Szerencs, Fürst Sándor utca 49.

3.) Az Egyesület címe: 3900 Szerencs, Fürst Sándor utca 49.

Levelezési címe:      3900 Szerencs, Fürst Sándor utca 49.

4.) Az Egyesület szakmai testület, működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

A Technikatanárok Országos Egyesülete jogi személy, melyet az Egyesület Elnöke képvisel.

Az Egyesület pecsétje: kör alakú, az Egyesület nevével.

Az Egyesület engedélyszáma: 6. Pk. 64. 195/1., 3212 sorszám

Állami felügyeleti szerve: Ügyészség

A nyilvántartását jegyző bíróság: Fővárosi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 27.)

5.) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az Egyesület tagjai és más Egyesületben kívüli személyek is részesülhetnek.

II./ Az Egyesület célja, feladata:

1.  Az Egyesület céljai:

1.  1. Tevékenységével támogatja, elősegíti az ifjúság technikai műveltségének megalapozását az elemi-, alap-, közép-, és felsőoktatásban egyaránt.

1.  2. Egyesíti a technika intézményes oktatásának aktív, kreatív munkatársait.

2.  Az Egyesület feladatai:

2.  1. Tagjainak szakmai tudásával, gyakorlati tapasztalataival támogatja az eredményes technikaoktatás ügyét, állást foglal a technika nevelést érintő kérdésekben.

2.  2. Fórumot teremt a különböző szakmai nézetek, módszerek megvitatásához, felkarolja és támogatja az eredményes - akár hagyományos, akár új - oktatási médiák, kommunikációs eszközök, anyagok, módszerek alkotó felhasználását.

2. 3. Részt vesz a technika tantárgyat érintő pályázatok kiírásában, szorgalmazza a hazai, nemzetközi szakirodalom megismerését.

2.  4. Közreműködik ankétok, konferenciák, tanulmányutak szervezésében és lebonyolításában.

2. 5. Segíti a munkakapcsolatokat a technikaoktatást és technikai nevelést végző intézményekkel.

2.  6. Kapcsolatokat épít a külföldi pedagógiai intézmények technikaoktatási részlegeivel, részt vesz az ilyen jellegű nemzetközi szervezetek munkájában.

III./ Az Egyesület szervezete:

1.         Az Egyesület felépítése:

1.1.      A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

1.2.      Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban intézi az Egyesület ügyeit.

1.3.      Területi szervezetek alulról szervezhetők az 1989. évi II. törvény alapján és önállóak, de bekapcsolódhatnak a TOE munkájába.

2.         A közgyűlés

2. 1. A közgyűlés, mint az Egyesület legfőbb szerve: dönt a tagok összességét és az Egyesületet érintő minden lényeges kérdésben.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.) Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása.

b.) Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, visszahívása, évi írásbeli beszámolójának megtárgyalása.

c.) Más Egyesületnek az Egyesületbe való beolvasztásának, az Egyesület feloszlásának kimondása: ez esetben dönt a vagyonának hovafordításáról is.

d.) Döntés az Egyesület ügyrendjéről.

e.) Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása

f.)  A elnökség határozatainak felülbírálása

g.) Tagdíj megállapítása

h.) Az évi költségvetés meghatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

i.)   Az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatinak meghatározása

j.)  Az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása

k.) A közhasznúsági jelentés elfogadása

2.2. A közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli:

-         a rendes közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni

-         rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a azt írásban, az ok megjelölésével kéri, ha az elnökség azt indokoltnak tartja, vagy ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza.

A rendes közgyűlés évente egyszer ül össze. Az elnökség határozatára, vagy a tagság legalább egyharmadának a cél megjelölésével az elnökséghez eljuttatott írásbeli kívánságára rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A közgyűlésre legalább tíz nappal előbb, névre szólóan a napirend közlésével kell a tagokat meghívni.

A közgyűlés meghívójában fel kell hívni a tagság figyelmét arra, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a meghívóban szereplő időpontban, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott és 30 napon belül összehívott pótközgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

2.3. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább 51 % - a jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és 30 napon belül összehívott második közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

2.4. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait. Minden tagnak egy szavazata van egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A jelölőlistára nyílt ajánlással és szavazással kerülnek a jelöltek nevei.

2.5. A közgyűlésről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a megjelent tagok névsorát, a közgyűlés napirendjét, a felszólalások lényegét, a hozott határozatokat. A két tag által hitelesített jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke, vagy a Elnökség egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

2.6. A közgyűlés dönt az Egyesület adott célú munkabizottságainak megalakításáról. A munkabizottságok maguk választanak vezetőt.

2.7. A közhasznú szervezet éves beszámolóját rendes éves közgyűlés hagyja jóvá. A közgyűlésre a 2.2. pont szerint megküldött meghívóhoz csatolni kell a napirenden túlmenően az írásbeli beszámolót. A beszámoló elfogadása tárgyában a 2.4. pontban rögzített határozathozatali rend az irányadó.

3.         Az Egyesület elnöksége:

3.1.      Az Egyesület elnökségét a közgyűlés 3 évre titkosan választja. Az elnökség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A közgyűlések közötti időszakokban dönt az Egyesület mindazon ügyében, amit az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

Az elnökség 9 tagból áll (7 elnökségi tag + 2 elnökségi póttag). Az elnökség az elnököt, titkárt és az elnökség tagjai közül a reszortfelelősöket maga választja meg 3 évre. Valamely elnökségi tag tartós akadályoztatása, lemondása, törlése esetén – két közgyűlés között – utódja az elnökségi tagok közül kerül ki.

3.2. Az Egyesület elnöke vagy titkára hatóságok és harmadik személy előtt képviseli az Egyesületet.

Az elnökség félévenként legalább egyszer tart rendes ülést, de szükség esetén bármikor ülésezhet. Üléseiről feljegyzést készít, amit a titkár aláírásával hitelesít. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, melyekről az Egyesület tagjait tájékoztatja.

3.3.      Az Egyesület elnökségének feladata és hatásköre

- az Egyesület tevékenységének irányítása,

-        a közgyűlés előkészítése,

-        az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,

-        az Egyesület tisztségviselőinek 3 évre szóló, illetve a következő elnökségválasztó közgyűlésig tartó megbízatása, a megbízatás visszavonása,

-        az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása után

-        elnökség összetétele: elnök, titkár, elnökségi tagok

-        az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a.  a számviteli beszámolót,

b.  a költségvetési támogatás felhasználását,

c.  a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,

d.  a cél szerinti juttatások kimutatását,

e.  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

f.   az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint

g.  a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet.

3.4.      Az Elnökség működése:

Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – szervezeti és működési szabályzatában – az ügyrendjét.

Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként – éves ülésterv alapján – legalább félévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, a titkár, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza.

A közgyűlés és az elnökség ülése nyilvános. A nyilvánosság az elnökség határozatával zárható ki, adatvédelmi, személyiségi, stb. jogokból.

A meghívóban fel kell hívni a figyelmet, hogy a határozatképtelenség esetén újból összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendi pontban szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről /a napirendről / - az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell a elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.

Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén, az elhalasztott elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Amennyiben határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében ez a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg.

Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban a elnökség létszáma 7 fő alá csökken, az új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

A elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára a elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg.

A elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

A elnökség határozatairól az érintetteket 15 napon belül írásban kell tájékoztatni. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei az Egyesület székhelyén kerülnek kifüggesztésre.

A titkárral vagy az elnökkel való egyeztetés alapján a hivatalos iratokba bárki betekinthet.

Az Egyesület működése, szolgáltatása igénybevétele módja, beszámolója évi rendszerességgel a „Technika az iskolában” c. folyóiratban kerül nyilvánosságra.

3.5. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozás:

A elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (PTK. 685.§. b., pont), valamint élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó / a határozat alapján

·        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

·        bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet az Egyesület felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

-        a elnökség elnöke vagy tagja,

-        az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

-        az Egyesület cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

-        az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az Egyesület vagy az Egyesület közhasznú szervezeti jogállásának megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

4.         Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága

4.1.      A közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagból és 1 póttagból álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező Ellenőrző Bizottságot választ, 3 évre.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozója (lsd. 3.5. is).

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet.

Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről az Egyesület elnökségét tájékoztatja.

4.2. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

-        az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

-        az Egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

-        az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata,

-        a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

-        az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles az Egyesület közgyűlésének beszámolni.

Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

-        az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás / történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

-        a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IV./ Az Egyesület tagsága

Az Egyesület minden tagja valamely területi szervezethez is tartozhat. Ennek székhelyének kijelöléséről a területi közgyűlés dönt. Egy szervezetnek legalább 10 tagból kell állnia, akik több intézménytípust is képviselhetnek.

A területi szervezetek /egyesületek / vezetőiket maguk választhatják meg. Tevékenységüket szabályzatuk szerint folytatják. Ügyrendjüket maguk állapítják meg.

Az Országos Egyesület elnöksége a területi szervezetek vezetőit meghívja szükség esetén kibővített ülésre.

4. Tagfelvétel, a tagság megszűnése

4.1.      Az Egyesület tagja lehet az a magyar állampolgárságú aktív, hivatását gyakorló technika szakos, technikát tanító pedagógus, aki egyetért az Egyesület céljaival, alapszabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kivételesen tagjai lehetnek – hasonló feltételekkel – azok a technika nevelésért dolgozó nem technika tanárok is, akik az Egyesület céljainak megvalósítását nagymértékben elősegítik. Jogi személy nem lehet az Egyesület tagja. Nem magyar állampolgárságú személyeket az Egyesület tiszteletbeli taggá fogadhat.

4.2.      Új tag felvételéről az Egyesület területi, illetve országos elnöksége dönt. A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani. A tagsági viszony megszűnik a tag saját kérelmére történő törlése vagy kizárása esetén.

4.3.      A elnökség határozata alapján törölni lehet, illetőleg ki kell zárni azt a tagot, aki megsérti a közösségi normákat, szembe helyezkedik az alapszabállyal, ismételt felszólításra sem fizeti a tagdíjat, maga kéri írásban a törlést, elhalálozott.

4.4.      A törlési, illetve kizárási határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez írásban lehet panasszal élni.

4.5.Az Egyesület minden tagjának választási joga van, bármely tisztségre megválasztható.

V./ Az Egyesület gazdálkodása

1.     Az Egyesület bevételei:

Bevételek tervezésére az Egyesület működési szabályzata alapján kerül sor. Bevételek:

-        állampolgárok anyagi támogatása

-        az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

-        rendezvények és egyéb bevételek, reklámhirdetési díjak, kiadvány, melléktevékenységből eredő bevétel, bérleti díj és kölcsönzési díj bevétele, nevelési díjak,

-        a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

-        az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

-        a tagdíj,

-        egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

-        gazdasági és vállalkozási tevékenységek bevételei.

2.     Az Egyesület költségei:

-        a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek  /ráfordítások, kiadások/,

-        az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások /,

-        a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások /,

-        a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások /, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

3.     Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik:

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet másodlagosan kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjukat kötelesek az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

A gazdasági ügyek intézése a titkár hatáskörébe tartozik. Az utalványozás jogát az Egyesület elnöke és titkára önállóan gyakorolja. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezést az elnök és a titkár együttesen gyakorolja.

VI. Záró rendelkezések

6.1.      Ha az Egyesület közgyűlése alapszabályba, vagy jogszabályba ütköző határozatot hoz, az ellen az Egyesület bármely tagja keresettel fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

6.2. Tekintettel arra, hogy az alapító tagság az egész Magyar Köztársaság területéről szerveződött, a TOE országos egyesület. Ez nem zárja ki területi /megyei / egyesületek, tagozatok alakulását. Ezen szervezeti egységek működését a TOE elnöksége segíti.

6.3.      Az Egyesület megszűnik: ha feloszlatását a Közgyűlés kimondja, ha más egyesülettel fuzionál, ha a magasabb jogszabályban erre feljogosított szerv feloszlatja, ha a felügyeleti szerv megszűnését megállapítja.

 
 

Látogatóink

Jelenleg 53 vendég olvas minket

Képek a galériából

No images

Statisztika

Tagok : 2967
Tartalom : 64
Linkek : 54
Tartalom megtekintés találat : 180947